संस्थाया मेमेगु दुजः

संस्थाया थीथी दुजः 

क) संस्थापक दुजः
ख) संस्थागत दुजः
ग) साधारण दुजः
घ) मानार्थ दुजः
ङ) आजीवन दुजः
च) नेवाः ट्रष्टि (नेवाः भलसा दुजः)
छ) सम्बन्धन दुजः

Share