मेमेगु सदश्य

  • संस्थाले प्रदान गर्ने सदस्यहरू –

क) संस्थापक सदस्य
ख) संस्थागत सदस्य
ग) साधारण सदस्य
घ) मानार्थ सदस्य
ङ) आजीवन सदस्य
च) नेवाः ट्रष्टि सदस्य (नेवाः भलसा दुजः)
छ) सम्बन्धन सदस्य

Share